Buyer´s guide

Köparens Guide

Vem kan köpa bostadsfastigheter på Cypern?

 • För EU-medborgare finns det inga begränsningar för hur många bostäder du kan köpa. Samma regler gäller norska medborgare, eftersom Norge är EES-medlem.
 • Vad gäller för medborgare som kommer från länder utanför EU, till exempel. Ryssar, Ukrainare, Kineser, Iranier eller Sydafrikaner?

Dessa har rätt att köpa två bostadsfastigheter på Cypern (hus eller lägenhet). Vid inköp av mark är storleken begränsad till 4011 kvm.

 • Icke-EU-medborgare kan dock registrera ett företag på Cypern, vilket berättigar till köp av ett obegränsat antal bostadsfastigheter.
 • Företag som är lagligt och korrekt registrerat enligt lagen i ett EU-medlemsland

Grundregel

Använd en licensierad och registrerad fastighetsmäklare (Real Estate Agent)

Innan du undertecknar någon typ av överenskommelse måste advokaten du väljer göra en undersökning i fastighetsregistret. Det här är för att kontrollera att egendomen har en lagfart, utställd eller om det finns en aktuell ansökan om en lagfart utan att den är behäftad med s.k. memos. (Innebär pågående rättegång mot en ägare eller byggherre).

Vi samarbetar med och kan sätta dig i kontakt med oberoende, professionella och betrodda advokater, arkitekter, ingenjörer, finansiella rådgivare och andra - som kommer att hjälpa dig till ett säkert och lättast möjliga köp.

Din advokat kommer att se till att avtalet skyddar dig och din investering. Under inga omständigheter bör du ådra sig några kontraktsförpliktelser till en byggherre eller säljare utan närvaro av en oberoende advokat eller licensierad fastighetsmäklare, som enl. lagen skall representera dig och dina intressen.

1.Inköp av andrahandsbostäder.  Din advokat måste kontrollera att

 • Tomten har egen lagfart.
 • Bygglov finns
 • Bygglov har utfärdats från landregistret.
 • Ett brandskyddstillstånd är tillgängligt.
 • Om det rör sig om ett projekt/byggnad med flera enheter, måste i så fall ett avstycknings-intyg utfärdas för att visa att den ifrågavarande fastigheten kan avyttras.
 • Slutintyg om ett godkännande från det nationella Landregistret utfärdas så snart bostaden är färdigställd enligt ritningar och tillstånd.

 2. Inköp av mark för bostadsbygge. Din advokat måste kontrollera att/omTomten har egen lagfart.

 • Bygglov finns eller kommer att ges.
 • Det finns en körbar väg till platsen (om inte, är bygget omöjligt) Installation av vatten och el är möjligt och vad kostnaderna kommer att bli för detta.
 • Tomten är en del av en plan och i så fall vilken byggnation är tillåten. Det måste också undersökas om platsen  ligger i ett område där byggandet är föremål för restriktioner. Advokaten måste klargöra hur omfattande          restriktionerna är.

 3. Köp av "off plan" fastighet. Din advokat måste kontrollera att/om

 • Bekräftelse existerar på att tomten är registrerad i säljarens namn och att det inte finns några villkor för marken.
 • Delbetalningar måste ske enligt överenskomna och avslutade byggnadsstadier. Varje färdigbyggnadsstadium måste godkännas av projektledaren och arkitekten.
 • Att den slutliga överlåtelsen av fastigheten och utfärdandet av lagfart är utan villkor.
 • Alla villkor där byggherren är gäldenär på den del av projektet som avser din egendom är avslutat med banken.
 • Förvärv av hemmet till köparen sker efter kontraktets slutförande. d.v.s. så snart byggnaden är klar.
 • Kontraktet är stämplat hos Skatteverket (Tax Office) och registrerat i fastighetsregistret (Land Registry) för ”Specific Performance purposes, vilket garanterar att bostaden är skriven i ditt namn som ny ägare.

 Om status på Lagfarten (title deed)

 • I de fall där lagfarten står i säljarens namn, kan advokaten ordna en direkt överföring av försäljningskontraktet mellan dig och säljaren.
 • Om lagfarten inte övertagits av säljaren till bostaden utan fortfarande finns hos byggherren till fastigheten men inte är behäftad med villkor (utreds av advokaten). Om det fortfarande står i byggherrens namn ordnas försäljningen med ett så kallat ”assignment ageement” vilket innebär, genom befintlig ny lagstiftning, att du tillåts att ta över säljarens rättigheter och att säljaren överför lagfarten till köparens namn.
 • När lagfarten inte är utfärdad och undersökningar i fastighetsregistret (Land Registry) visar att det inte finns några villkor för slutförande (completion certificate) och har ett så kallat AX-nummer, kan egendomen köpas genom ett uppdragsavtal.

Kostnad för att köpa egendom

Stämpelavgift

Innan kontraktet är registrerat i landsregistret måste det stämplas av skatteverket. Stämpelavgiften på Cypern är betydligt lägre än till exempel Storbritannien. På Cypern beräknas den med 0,15 % för fastighetsvärden upp till 170 800 euro och 0,2 % för fastighetsvärden över 170 800 euro.

Ett exempel:

Med ett inköpspris på 200 000 euro på Cypern kommer stämpelavgiften att vara enligt följande:

€ 170 800,00 x 0,15% = € 256,20

€ 29 200,00 x 0,2% = € 58,40

Total stämpelavgift: 314,60 €

Dokumentavgift för att överföra ägarförhållandena på fastigheten till ditt namn

("Fastighetsöverföringsavgifter", vilket kan bäst jämfört med dokumentavgifter i Sverige)

Finansdepartementet på Cypern tillkännagav den 1 augusti 2016 att den tillfälliga minskningen på

50 % som var giltigt till och med den 31 december 2016, skulle införas permanent efter årsskiftet, som var. Tabellerna på nästa sida har ändrats i enlighet därmed.

Förutom ovanstående 50 % minskning är de som betalar moms (mervärdesskatt), d.v.s. moms vid köp av egendom, befriade från att betala en dokumentavgift.

 • Dokumentavgiften krävs för att överföra en fastighet till ditt namn.
 • Detta kan utföras så snart som den berörda myndigheten har utfärdat lagfarten och köpet har slutförts.
 • Dokumentavgiften är en engångsbetalning till fastighetsregistret baserat på följande tabell:

1,5 % av € 0 - 85.000 av fastighetsvärdet.

2,5 % av € 85,001 - 170.000 av fastighetsvärdet.

4,0 % av köpeskillingen som överstiger 170 000 euro av fastigheten.

Ett exempel:

Inköpspris i euro 200.000 € - om det är köpt av en person.

1.€ 85.430 1,5 % = € 1.281,45

2.€ 85.430 2, 5% = € 2.135,75

3.€ 29.140 4,0 % = € 1.165,60

Totalt: € 4.582,80 

Om däremot egendomen köps gemensamt av ett par, så är det ofta så att egendomen uppnår en dubbel fördel som är till stor fördel för köparna, vilket följande exempel visar:

Ett exempel:

Köpesumman i Euro  € 200.000 om köpt - av 2 personer tillsammans

€ 85.430  1,5 % = 1.281,45 X 2 = € 2.562,90

Balance   € 14.570  2,5 % =    368,75 X 2 = €    737,50 

Total: € 3.300,40

Besparing: € 1.282,40

Registrering av kontraktet i fastighetsregistret är mycket viktigt och du måste vara försiktig och se till att du får en kopia av kontraktet som har rätt stämpel.

Juridiska kostnader

De flesta advokatbyråer erbjuder i allmänhet en fast avgift som täcker allt som måste göras i en fastighetstransaktion och vi rekommenderar att du får ett skriftligt erbjudande och avtalar innan processen påbörjas.

 • Vid köp av fastigheter upp till € 250 000 kostar advokater 1 500 € + 19 % moms.
 • Vid köp av fastigheter värd över 250 000 euro är advokatkostnaden 3 000 € + 19 % moms.
 • För fastigheter värda över 1 000 000 euro, kostar advokater 3 500 € + Moms.

Den överenskomna avgiften kommer att omfatta processen att överföra fastigheten från säljare till köpare, öppnande av bankkonton, öppnande av konton för el och vatten och för ett framgångsrikt köp. - OBS. För icke-EU-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd på Cypern är ansökningsavgiften ett tillägg på 1 000 € + moms. Beloppet varierar, av erfarenhet, mellan advokatbyråerna.

Fasta kostnader

 • Elräkningar är ungefär € 50 per månad - beroende på förbrukning.
 • Gasbaserad centralvärme är ungefär € 200 per månad - beroende på förbrukning.
 • Vattenräkning är ca 10-30 euro per månad - beroende på förbrukning. Till exempel, om du har en pool och i vilket område bostaden ligger.
 • IPT (Immovable property tax) - dvs. fastighetsskatt, togs bort 2017 och finns inte på Cypern.

Om du bor i en lägenhet eller i andra typer av bostadskomplex måste du vara medveten om att kostnaderna kan variera ganska mycket, beroende på tillgängliga faciliteter och tjänster.

Skatt på arv

Skatt på arv beräknas inte på Cypern. För dem som är skattepliktiga till Cypern, oavsett var du bor, är det möjligt att donera egendom till syskon eller barn helt skattefritt. För mer information om bostäder, sök professionell hjälp utifrån din situation och behov. Det finns emellertid ingen skatt när egendomen överförs till en familjemedlem.